Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych przez Pieczka Group Spółka z o.o. NIP: 8762499290, REGON: 521590053, Dr. Ludwika Rydygiera 5 / 28, 86-300 Grudziądz, Polska zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży, obowiązki i prawa Klienta i Usługodawcy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, zasad przechowywania danych osobowych oraz Oferty.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług w ramach strony www.karolpieczka.pl
  2. Usługodawca – należy przez to rozumieć Pieczka Group Spółka z o.o. NIP: 8762499290, REGON: 521590053
  3. Klient: osoba fizyczna, pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług Usługodawcy, a także przedsiębiorca, któremu Kodeks Cywilny przyznaje prawa Konsumenta.
  4. Klientem może być także osoba niepełnoletnia, ale zawsze w towarzystwie i za zgodą osoby pełnoletniej.
  5. Usługa– produkty dostępne na stronie Usługodawcy www.karolpieczka.pl
  6. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi zawarta między Klientem a Usługodawcą w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej polegająca w szczególności na poradnictwie żywieniowym, treningowym i dietetycznym oraz wszelkie Usługi powiązane z przedmiotem działalności Usługodawcy, według cen znajdujących się na stronie www.karolpieczka.pl lub według ustaleń Klienta z Usługodawcą;
  7. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
  8. Oferta- oferta Usługodawcy dostępna w zakładce: oferta lub sklep
 4. Usługodawca działa z poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności;
 5. Regulamin dotyczy Usług udzielanych online. Konsultacje mają charakter informacyjny.
 6. Informacje o sposobie przechowywania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 7. Konsultacje nie zastępują porady lekarskiej.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia przez Klienta oczekiwanego efektu, z racji na złożoność czynników mających wpływ na końcowy efekt porad. Klient przyjmuje do wiadomości, że konsultacje i Usługi udzielane przez pracowników Usługodawcy są oparte na indywidualnej interpretacji stanu zdrowia danego Klienta, na podstawie analizy badań, udzielonych informacji przez pacjenta, wypełnionego formularza. Klient zobowiązuje się do udzielania prawdziwych odpowiedzi i nie zatajaniu jakichkolwiek istotnych informacji na temat Jego stanu zdrowia.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego i/lub wybiórczego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji.
 10. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabył w związku ze świadczeniem Usług.
 11. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Usługodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 12. Wszystkie informacje, które Usługodawca uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
Zasady składania i realizacji Usług
 1. Usługodawca oferuje różne warianty współpracy:
  1. Pakiet Dieta + Trening
  2. Ebook + Konsultacja
  3. Nauka żywienia
  4. Ebook + trening
  5. Ebook
  6. Konsultacja etc.
  7. Współpraca
  8. Plan treningowy

Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów oraz realizacji współpracy znajdują się na stronie w zakładce “sklep”, lub “oferta”

 1. Dokonanie przez Klienta opłaty, jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierając umowę, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Ofertą, zasadami przetwarzania danych opisanymi w polityce prywatności i je akceptuje.
 2. Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią diagnozy lekarskiej ani konsultacji medycznej.
 3. Każda Usługa i wytworzone w związku z nią informacje są indywidualnie przygotowane dla danego Klienta w związku z zawarciem Umowy, informacje stanowią własność intelektualną Usługodawcy i są odpowiednio chronione. Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klienta i rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, jak również udostępnianie jest zabronione.
 4. Wszystkie oferowane Usługi mają charakter utworu i podlegają ochronie, która jest przewidziana w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 5. Usługi i utwory dostępne na stronie www.karolpieczka.pl oraz te otrzymane przez Klienta stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie wynikającej z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.).
 6. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treści zakupionej Usługi nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 8. Klient, który wyraża wolę skorzystania z Usług, w tym konsultacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych  takich jak what’s up, messenger powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, które umożliwi Klientowi dostęp do Internetu, posiadać odpowiednią jakość połączenia umożliwiającą transmisję danych, posiadać przeglądarkę internetową (oprogramowanie do przeglądania treści dostępnych w sieci internetowej), aktywne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty e-mail, oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności takich jak: .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych Usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Klienta lub Usługodawcy, a także za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub oprogramowania.
 10. Połączenia za pośrednictwem komunikatorów Usługodawcy z Klientami mogą być utrwalane.
 11. Nabycie Usługi przez Klienta wymaga uiszczenia opłaty oraz wypełnienia otrzymanych od Usługodawcy formularzy, wysyłanych na adres mailowy Klienta, podany podczas zamówienia Usługi.
 12. Informacje jakich udziela Klient powinny być szczegółowe i zgodne z prawdą.
 13. W określonych przypadkach może zaistnieć potrzeba wykonania przez Klienta na swój koszt zalecanych przez Usługodawcę badań laboratoryjnych.
 14. Wypełnione formularze i inne niezbędne pliki (np. wyniki badań laboratoryjnych) Klient odsyła na adres mailowy Usługodawcy kontakt@karolpieczka.pl Na ich podstawie Usługodawca opracuje indywidualny produkt zgodnie z dokonanym zamówieniem. Jeżeli podane przez Klienta dane są niewystarczające do wykonania Usługi  Usługodawca może zalecić wykonanie dodatkowych badań lub poprosić o dodatkowe informacje.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przygotowanym planie żywieniowym, planie treningowym, zaleceniach dietetycznych bądź suplementacji, powstałe na skutek niepełnego bądź niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta formularzy otrzymanych od Usługodawcy.
 16. W przypadku Usługi, plany żywieniowe, plany treningowe, zalecenia żywieniowe oraz ewentualna suplementacja wysyłane są drogą mailową na adres e-mail Klienta do 7 dni roboczych po otrzymaniu wypełnionych plików i uiszczeniu opłaty za Usługę.
 17. W przypadku odmowy wykonania sugerowanych przez Usługodawcę badań, Usługodawca ma prawo zakończyć współpracę z Klientem. Opłaty pobrane od Klienta nie podlegają zwrotowi.
 18. Usługodawca jest dyspozycyjny dla Klienta drogą e-mail oraz telefonicznie wyłącznie w sprawach związanych z daną usługą przez okres obowiązywania zakupionej Usługi oraz w jej zakresie.
 19. Klient przyjmuje do wiadomości, że oferowane Usługi są procesem złożonym i długotrwałym. Zalecenia, plany żywieniowe oraz plany treningowe nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania i są dostosowane do stanu zdrowia Klienta zgodnie z wiedzą Usługodawcy z ostatniej konsultacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń i planu dietetycznego bez kontroli Usługodawcy.
Opłaty
 1. Wszystkich Klientów obowiązuje cennik umieszczony na stronie Usługodawcy w zakładce Sklep pod adresem: https://www.karolpieczka.pl/sklep/.
 2. W przypadku zaakceptowania Oferty przez Klienta i decyzji o skorzystaniu z określonej Usługi lub pakietu, Klient jest zobowiązany dokonać płatności zgodnie z cennikiem. Płatność odbywa się drogą elektroniczną poprzez operatora płatności Paybylink, PayPal.
 1. Jeśli Klient zdecydował się na oferowane Usługi oraz dokonał płatności za pomocą systemu płatności elektronicznej, następnie zobowiązany jest do wypełnienia formularzy udostępnionych przez Usługodawcę oraz ewentualnego wykonania zleconych badań laboratoryjnych, a następnie wysłanie wypełnionych  formularzy oraz ewentualne wyniki badań na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Dokonanie przez Klienta opłaty, zgodnie z cennikiem wynikającym z Oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy na wybraną i opłaconą Usługę z Oferty. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że zapoznał się także z Regulaminem, zasadami przetwarzania danych zawartych w Polityce Prywatności i akceptuje wszystkie postanowienia.
 3. W przypadku braku płatności zamówienie uznaje się za nieważne.
 4. Przedłużenie Umowy na wybraną przez Klienta Usługę następuję w wyniku dokonania płatności za określoną Usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przedłużenie Umowy następuję o okres opłacony przez Klienta zgodnie z aktualnym Cennikiem.
Odstąpienie, wypowiedzenie
 1. Konsument oraz przedsiębiorca któremu Kodeks Cywilny przyznaje prawa Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na usługę zawieraną na odległość bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Do zachowania terminu odstąpienia należy wysłać przed upływem terminu 14 od daty złożenia zamówienia.
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie, lub aktywowanie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych, dostępu do treści cyfrowych w ramach konta na stronie. (jeżeli tak będzie wyglądać proces)
 3. Dostęp do treści cyfrowych zostanie udzielony po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Usługodawcę.
 1. Z chwilą aktywowania dostępu do treści cyfrowych, wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 2. W odniesieniu do gotowych jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest indywidualny plan dietetyczny przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej i wysłać
  1. na adres mailowy: kontakt@karolpieczka.pl
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 6. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu odstąpienia od Umowy to również może odstąpić od Umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 7. Jeżeli przed upływem terminu odstąpienia od Umowy Konsument wyraził zgodę na wykonanie Usługi, Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy z chwilą pełnego wykonania Umowy przez Usługodawcę.
 8. W przypadku upłynięcia 14 dni od zawarcia umowy na usługę, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 9. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły w wykonaniu Umowy, ulega zwrotowi w naturze, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10. Każda ze Stron może złożyć wypowiedzenie Umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia , w przypadku Klienta na:
 11. adres e-mail kontakt@karolpieczka.pl

w przypadku Usługodawcy:

 1. na adres poczty e-mail podanej do kontaktu przez Klienta.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy któremu przepisy prawa cywilnego nadają częściowo prawa konsumentów.
Reklamacje
 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi usługi oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej do 7 dni od dnia otrzymania Usługi – w rozpatrywaniu terminu pod uwagę brana jest data stempla pocztowego, lub datę wpłynięcia na pocztę elektroniczną Usługodawcy
 3. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej i wysłać:
  1. na adres e-mail: kontakt@karolpieczka.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, dane pozwalające zidentyfikować transakcję lub usługę (np. data transakcji), zakres reklamacji i przyczyna zgłoszenia, dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji i podpis Klienta.
 5. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę rozpatrywane są indywidualnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku braku danych wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu Usługodawca zwróci się do Klienta, nie później niż w przeciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 6. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, zawierającego elementy wskazane w ust. 3 W przypadku reklamacji niezawierających elementów wskazanych w ust. 3 termin ten biegnie od dnia otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail, z którego została ona zgłoszona.
 8. W przypadku gdy reklamacja Klienta zostanie uznana za zasadną Usługodawca może zaoferować Klientowi inną formę wykonania Usługi, wymienić usługę na inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Klienta Usługa, lub zwrócić Klientowi część lub całość wniesionej przez Klienta opłaty. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia traktowane jest jako uwzględnienie reklamacji.
 9. Usługi nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja nie mają na celu procesu leczniczego, nie mogą zastąpić Kupującemu konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ma prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 Dane osobowe i polityki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w zakładce Polityka Prywatności dostępnej pod adresem www.karolpieczka.pl/polityka-prywatnosci
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Usługodawcą,
 3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ogłoszone zostanie to na stronie www.karolpieczka.pl, a ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2022r

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Pobierz PDF: “odstąpienie od umowy”.

Ja, ………………………… niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu

od Umowy świadczenia Usługi przez Pieczka Group Sp z o.o.

Data zawarcia umowy i numer zamówienia:

Adres e-mail Klienta:

Podpis: Data: