Regulamin webinaria

  1. Regulamin w szczególności określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z darmowych szkoleń, zwanych również dalej webinarem, konferencją organizowanych przez Pieczka Group Spółka z o.o. NIP: 8762499290, REGON: 521590053, Dr. Ludwika Rydygiera 5 / 28, 86-300 Grudziądz, Polska. Organizatorem jest Karol Pieczka i Pieczka Group Sp. z o. o. Kontakt można uzyskać pod numerem telefonu +48 510 085 563 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@karolpieczka.pl
  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z darmowych webinarów są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z webinarów oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
  3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, reklamowym czy też naruszającym dobra osobiste.
  4. Uczestnicy darmowych webinarów, oranizowanych przez Pieczka Group Sp. z o. o. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach. Pieczka Group Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
  5. Poprzez udział w webinarach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą wskazówki żywieniowe i treningowe. Pieczka Group Sp. z o. o. i Karol Pieczka nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
  6. Uczestnicy darmowych webinarów w Pieczka Group Sp. z o. o. oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one porady lekarskiej, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
  7. Pieczka Group Sp. z o. o. może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Decyzja moderatora jest ostateczna i nieodwołalna, skutkuje dożywotnim zakazem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Pieczka Group Sp. z o. o.
  8. Pieczka Group Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Polskiego.
  10. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Pieczka Group Sp. z o. o.